Tuesday, October 21, 2008

michelangelloyude kathukal

michelangelloyude kathukal(selected letters of michelangello) , malayalm version of the great sculptuor michelangello was recently published by grand books kottayam. this letters were compiled, edited and translated by rajan thuvara.
alm-tX-P-kzn-bpsS Bß-`mjyw
Cu `qap-J¯v P\n¨ alm-Ûp-X-§-fn-sem-¶mWv ssa¡-em-©tem F¶ hnkva-b-{]-Xn-`. inev]-Ie, Nn{X-I-e, hmkvXp-I-e, IhnX F¶o taJ-e-I-fn-se-Ãmw-Xs¶ A\-\yhpw hnkva-b-I-c-hp-amb km¶n²yw {]k-cn-¸n¨ B alm-{]-Xn` C¶pw P\-a-\-Ên CSw-sIm-Åp-¶-Xv, Xsâ XnI-hp-ä, Xmc-X-ay-§-fn-Ãm¯ inev]-§-fn-eq-sSbpw Nn{X-§-fn-eq-sS-bp-am-Wv. ssa¡-em-©tem F¶ a\p-jysâ Pohn-X-¯n-te¡pw Ncn{X kw`-h-§-fn-te-¡pw Cd-§n-s¨-¶p-sIm-­pÅ Poh-N-cn-{X-{K-Ù-§Ä ]eXpw {]kn-²o-I-cn-¡-s¸-«n-«p­v; ssa¡-em-©-tem-bpsS Pohn-Xs¯ Bkv]-Z-am¡n CÀhn-§v̬, Agony and Ecstacy F¶ {it²-b-amb t\mh cNn-¡p-I-bp-­m-bn. (A-]qÀÆ {]Xn-`m-im-en-I-fpsS Pohn-Xs¯ Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ BJym-bnIm cN\ CÀhn§vÌWnsâ ioe-am-bn-cp-¶p. hm³ tKmKn-tâbpw NmÄkv UmÀhn-tâbpw PohnXw CÀhn-§n-Ì-Wnsâ Xqen-I-bn-eqsS cq]-`-{Z-X-bmÀ¶ t\mh-ep-I-fmbn XoÀ¶n-«p-­v) Ch-bp-sS-sbÃmw cN-bn-Xm-¡Ä X§-fpsS krjvSn-I-fpsS B[m-c-{]-hm-l-ambn D]-tbm-Kn-¨Xv {][m-\-ambpw c­p tcJm km£y-§-fmWv; H¶v ssa¡-em-©-tem-bpsS I¯p-IÄ; c­v tPmÀPntbm hkmcn Fgp-Xnb Nn{XIm-c-·m-cp-tSbpw inev]nIfp-tSbpw Poh-N-cn-{Xw. ssa¡-em-©tem Pohn-¨n-cn-¡p-t¼mÄXs¶ At±-l-¯nsâ Poh-N-cn-{X-sa-gp-X-s¸«p F¶-XmWv Gähpw AXn-i-b-I-c-amb hkvXp-X.
I¯p-IÄ F¶pw Hcp Ime-L-«-¯nsâ Ncn-{X-km-£y-§-fmWv; ssa¡-em-©-tem-sb-t¸mse Hcp alm-tX-P-kzn-sb-gp-Xnb I¯p-I-fm-hp-t¼mÄ AXnsâ {]kànsb¡p-dn¨v ]d-bm-\p-anÃ. \thm-°m\ Ime-L-«-¯nse Gähpw {][m-\-s¸« Ncn{XtcJ-IfmWv Cu I¯pI-sf¶ Imcyw ssa¡-em-©-tem-bpsS Poh-N-cn-{X-Im-c-·mcpw Iem Kth-j-Icpw Hcpt]mse AwKo-I-cn-¡p-Ibpw km[q-I-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.
1946 Pqembv 2\v ^vtfmd³knse `c-Wm-[n-Im-cn-I-fm-bn-cp¶ saUnNn IpSpw-_mw-Khpw ssa¡-em-©-tem-bpsS kplr-¯p-am-bn-cp¶ temd³tkm Un saUn-Nn-s¡-gp-Xnb I¯n-eq-sS-bmWv Cu A]qÀÆ tcJm km£yw ChnsS Bcw-`n-¡p-¶Xv. saUn-Nn¡v t\cn«v Is¯-gp-Xp-¶Xv A]-I-S-I-c-am-bncp¶Xn-\m {]ikvX Nn{X-Im-c-\m-bn-cp¶ t_m¯n-sN-Ãn-bpsS t]cn-emWv Cu Is¯-gp-Xn-bn-«pÅsX¶v ImWp-¶p. ]nXm-hn\pw ktlm-Z-c-·mÀ¡pw, ktlm-Z-c-]p-{X\pw (_p-h-\-tdm-t¯m, Kntbmkv tamt­m, Kntbm-hm³ sska¬, enb-\mÀtUm þ Ch-cn enb\mÀtUm-¡mWv ssa¡-em-©tem Gähpw IqSp-X I¯p-I-sf-gp-X-I-fbn-«p-Å-Xv) Fgp-Xnb I¯p-I-fn At±lw Xsâ a\-Ên-ep-ÅXv ]pI-a-d-I-sfm-¶p-an-ÃmsX ]d-bp-¶Xv hmb-\-¡m-c\v IuXpIw ]I-cp-¶p. tPmÀPntbm hkm-cn, sk_-Ìymt\m sUÂ]n-tbmt¼m F¶o Nn{X-Im-c·mÀs¡-gp-Xnb I¯p-IÄ, Nn{X-,in-ev]-I-e-I-f-n-se Gähpw {it²-b-amb kvamc-I-§-fm-Ip-¶p. t]m¸p-am-cp-tSbpw IÀ±n\mÄam-cp-tSbpw saUn-Nn-I-fp-tSbpw CjvS`mP-\-am-bn-cp¶ ssa¡-em-©tem ]W-¯n-\p-th-­nbpw AÃm-sXbpw ]cn-`-h-]qÀÆ-sa-gp-Xp¶ I¯p-Ifpw, Xsâ-bp-Ånse thZ-\-sb-¡p-dn-s¨-gp-Xnb I¯p-I-fpw, Hcp Iem-Im-csâ AS-¡nsh¡m\m-hm¯ Bß-s\m-¼-c-¯nsâ ioep-I-fm-Wv.
ssa¡-em-©tem hnhmlw Ign-¨n-cp-¶n-Ã. ssa¡-em©tem¡v kv{XoI-fp-ambn _Ô-ap-­m-bn-cp-¶p-sh¶v ImWn-¡p¶ I¯p-IÄ A]qÀÆ-am-sW-¶p-Xs¶ ]d-bmw. s]kvIm-c-bnse amÀjo-Wkv (Marchioness) Bbn-cp¶ hntäm-dnb sImtfmWs¡-gp-Xnb I¯p-I-fmWv A¯-c-¯nÂs¸-Sp-¯m-hp-¶-h. “Cuizc³ Ah-cp-sS-bp-Ån IS-¶n-cp¶p kwkm-cn-¡p¶p” sh¶mWv hntäm-dnb Fgp-Xnb IhnX-I-sf-¡p-dn¨v ssa¡-em-©tem Xsâ Ihn-Xbnsemcn-S¯p kqNn-¸n-¡p-¶-Xv. ssa¡-em-©tem cq]-I-ev]-\-sNbvX hnJymX inev]-§-fn-em-bmepw Nn{X-§-fn-em-bmepw A{X-tbsd kv{Xocq-]§Ä ImWm-\m-hn-Ã. (H¶p-In At±lw kzhÀ¤m-\p-cm-Kn-bm-bn-cn¡mw AsÃ-¦n enwK-lo\ kz`m-h-apÅ (Asexual) Bfm-bn-cn¡mw F¶mWv Ncn{X \nK-a-\w) AtX-k-abw ZmhoZv t]mepÅ inev]-§Ä ]pcpj \á-Xsb AXn at\m-Ú-ambn Nn{Xo-I-cn-¡p-¶-h-bm-Wv. At±-l-¯nsâ krjvSn (Creation) F¶ NpaÀ Nn{X-¯nepw CápZn (Ignudi) F¶ Nn{X-¯nepw ]pcpj \á-Xbpw BIm-c-h-Snhpw Nn{Xo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶Xv AXn at\m-l-c-am-bn-«m-Wv. sXmamtkm Ih-en-tbcn F¶ {]`p-Ip-am-c-\p-ambn ssa¡-em-©-tem-¡p-­m-bn-cp¶ kulrZw Znhy (Platonic) ambn-cp-¶p-sh¶v hnh-£n-¡-s¸-Sp-¶p-s­-¦nepw ssa¡-em-©tem Ih-en-tb-cn-s¡-gp-Xnb I¯n {]I-S-am-Ip-¶Xv Hc-\p-cm-Kn-bpsS Iev]-\-I-fm-Wv. ""ico-c-¯n\p `£-Ww-t]m-se-bmWv F\n¡p Xm¦-fpsS kmao]yw'' ""Xm¦Ä Fgp-Xp¶ I¯p-IÄ Fsâ-bp-Ån Aán-Pzme IS-sª-Sp-¡p-¶-Xn\p Imc-W-am-bn-¯o-cp-¶p'' ""hni-¡p¶ ka-b¯v Ign-¡p¶ `£Ww \½psS a\-Ên\pw ico-c-¯n-\pw DWÀth-Ip-¶-Xp-t]mse A\p-`qXnZmb-I-amb A\p-`-h-amWv Xm¦-fpsS km¶n[yw'' F¶n§s\-bpÅ hm¡p-IÄ ssa¡-em-©-tem¡v Ih-en-tb-dn-tbm-SpÅ A\p-cm-K-s¯-bmWv kqNn-¸n-¡p-¶-Xv.
tPymÀPntbm hkm-cn, -s_\-Untäm hmÀNn, eq¡m amÀ«n-\n, ]nbs{Xm Asd-Xnt\m F¶n-hÀs¡-gp-Xnb I¯p-I-fn Nn{X-sa-gp-¯v, inev]-I-e, kmlnXyw F¶n-h-sb-¡p-dn-s¨-Ãmw ssa¡-em-©tem kwhZn¡p-¶p-­v. Ch-scÃmw ssa¡-em-©-tem-bpsS ka-Im-en-Icpw Po\n-b-kp-I-fp-am-bn-cp-¶p. ]nbs{Xm Asd-Xn-t\m-s¡-gp-Xnb I¯n Nn{X-sa-gp-¯n-s\-¡p-dn¨pw inev]-\nÀ½m-W-s¯-¡p-dn¨pw ssa¡-em-©tem Nne D]-tZ-i-§Ä Bcm-bp-¶Xv {it²-b-am-Wv. (c-Xn-I-ev]-\-I-sf-¡p-dn¨v ck-I-c-amb {KÙ-§Ä cNn¨ kmln-Xy-Im-c\pw Iem-\n-cq-]-I-\p-am-bn-cp-¶p Asd-Xn-t\m-þ-K-Wn-I-I-fpsS ]mT-ime (School of whoredom) F¶ Asd-Xo-t\m-bpsS {KÙw \À½ kar-²hpw cXn-P-\y-hp-am-Wv)
tPyjvSsâ aI³ (a-cp-a-I³) enb-WmÀtUm-¡mWv ssa¡-em-©tem Gähpw IqSp-X I¯p-I-sf-gp-Xn-bn-«p-Å-Xv. Cu I¯p-I-fn-eq-sS-bmWv ssa¡-em-©-tem-bpsS IpSw_ _Ô-s¯-¡p-dn¨v Ncn-{X-Im-c-·mÀ¡v [mcW e`n-¡p-¶-Xv.
ssa¡em©-tem-bpsS 80 I¯p-I-fmWv ChnsS Ah-X-cn-¸n-¨n-«p-Å-Xv. sshhn-[yhpw, hnkvXm-c-hpw, kwth-Z-\-£-a-X-bpw, B[n-Im-cn-I-X-bpw, IuXp-I-I-c-amb Nne ]cm-aÀi-§-fp-amWv Nne I¯p-IÄ sXc-sª-Sp-¡p-¶-Xn-\pÅ am\-Z-WvU-ambn Ah-ew-_n-¨n-«p-Å-Xv. Nn{X-Im-c-·mÀ¡pw, inev]n-IÄ¡pw, Iem-K-th-j-IÀ¡pw, Ncn{Xm-t\z-jn-IÄ¡pw D]-tbm-K-{]-Z-amb Hcp {KÙ-sa-¶-Xn-ep-]-cn, kpIp-am-c-I-e-bp-ambn _Ô-s¸« GXp-{K-Ùhpw klÀjw kzoI-cn-¡p¶ klr-Zb kaq-l-s¯-¡qSn ap¶n I­p-sIm-­mWv Cu {KÙw X¿m-dm-¡n-bn-«p-Å-Xv. klr-Z-b-a-\-Ên F¡m-ehpw Hc-Ûp-X-ambn hnS-cp¶ tXtPm-cq-]-amWv ssa¡-em-©-tem. Cu tNtXm hnImcw Cu {KÙ-¯n\v IqSp-X am[p-cyhpw B`n-Nm-Xyhpw \ÂIp-sa¶v {]Xo-£n-¡p-¶p. B hn-izm-k-amWv Cu ]pkvXIw klr-Z-b-k-a£w kaÀ¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ Gähpw kwK-X-amb t{]cI LS-Iw.
cmP³ XpÆmc

5 comments:

skuruvath said...

rajeTTa,

blogil malayalam varan sramikanam
please download mozhi malayalam font

നിരക്ഷരന്‍ said...

Can't read anything sir....

rajanthuvara .blogspot.com said...

maicaelangelloyude kathukalil ninnulla oru cheriya kashanam maathram.

rajanthuvara .blogspot.com said...

Stories of Nobel Prize winning writers compiled and translated by Rajan Thuvvara
Publisher: Poorna Publications, Kozhikode Pages: 203 Paperback Price: INR 115

നോബല്‍ സമ്മാനജേതാക്കളായ 16 എഴുത്തുകാരുടെ കഥകള്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജന്‍ തുവാര ഈ പുസ്‌തകത്തില്‍. നമ്മുടെ ടാഗോറിന്റെ കഥ കൂടാതെ 1903-ല്‍ നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ബ്യോണ്‍‌സ്‌റ്റിന്‍ ബ്യോണ്‍സന്‍ മുതല്‍ 1944-ല്‍ ജേതാവായ ജോഹന്നസ് വി ജെന്‍സണ്‍ വരെ ഇതില്‍പ്പെടുന്നു. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ചിത്രവും ലഘുജീവചരിത്രവും ഓരോ കഥയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ട്. എം കെ സാനുവിന്റെ അവതാരിക.

rajanthuvara .blogspot.com said...
This comment has been removed by the author.