Tuesday, October 21, 2008

michelangelloyude kathukal

michelangelloyude kathukal(selected letters of michelangello) , malayalm version of the great sculptuor michelangello was recently published by grand books kottayam. this letters were compiled, edited and translated by rajan thuvara.
alm-tX-P-kzn-bpsS Bß-`mjyw
Cu `qap-J¯v P\n¨ alm-Ûp-X-§-fn-sem-¶mWv ssa¡-em-©tem F¶ hnkva-b-{]-Xn-`. inev]-Ie, Nn{X-I-e, hmkvXp-I-e, IhnX F¶o taJ-e-I-fn-se-Ãmw-Xs¶ A\-\yhpw hnkva-b-I-c-hp-amb km¶n²yw {]k-cn-¸n¨ B alm-{]-Xn` C¶pw P\-a-\-Ên CSw-sIm-Åp-¶-Xv, Xsâ XnI-hp-ä, Xmc-X-ay-§-fn-Ãm¯ inev]-§-fn-eq-sSbpw Nn{X-§-fn-eq-sS-bp-am-Wv. ssa¡-em-©tem F¶ a\p-jysâ Pohn-X-¯n-te¡pw Ncn{X kw`-h-§-fn-te-¡pw Cd-§n-s¨-¶p-sIm-­pÅ Poh-N-cn-{X-{K-Ù-§Ä ]eXpw {]kn-²o-I-cn-¡-s¸-«n-«p­v; ssa¡-em-©-tem-bpsS Pohn-Xs¯ Bkv]-Z-am¡n CÀhn-§v̬, Agony and Ecstacy F¶ {it²-b-amb t\mh cNn-¡p-I-bp-­m-bn. (A-]qÀÆ {]Xn-`m-im-en-I-fpsS Pohn-Xs¯ Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ BJym-bnIm cN\ CÀhn§vÌWnsâ ioe-am-bn-cp-¶p. hm³ tKmKn-tâbpw NmÄkv UmÀhn-tâbpw PohnXw CÀhn-§n-Ì-Wnsâ Xqen-I-bn-eqsS cq]-`-{Z-X-bmÀ¶ t\mh-ep-I-fmbn XoÀ¶n-«p-­v) Ch-bp-sS-sbÃmw cN-bn-Xm-¡Ä X§-fpsS krjvSn-I-fpsS B[m-c-{]-hm-l-ambn D]-tbm-Kn-¨Xv {][m-\-ambpw c­p tcJm km£y-§-fmWv; H¶v ssa¡-em-©-tem-bpsS I¯p-IÄ; c­v tPmÀPntbm hkmcn Fgp-Xnb Nn{XIm-c-·m-cp-tSbpw inev]nIfp-tSbpw Poh-N-cn-{Xw. ssa¡-em-©tem Pohn-¨n-cn-¡p-t¼mÄXs¶ At±-l-¯nsâ Poh-N-cn-{X-sa-gp-X-s¸«p F¶-XmWv Gähpw AXn-i-b-I-c-amb hkvXp-X.
I¯p-IÄ F¶pw Hcp Ime-L-«-¯nsâ Ncn-{X-km-£y-§-fmWv; ssa¡-em-©-tem-sb-t¸mse Hcp alm-tX-P-kzn-sb-gp-Xnb I¯p-I-fm-hp-t¼mÄ AXnsâ {]kànsb¡p-dn¨v ]d-bm-\p-anÃ. \thm-°m\ Ime-L-«-¯nse Gähpw {][m-\-s¸« Ncn{XtcJ-IfmWv Cu I¯pI-sf¶ Imcyw ssa¡-em-©-tem-bpsS Poh-N-cn-{X-Im-c-·mcpw Iem Kth-j-Icpw Hcpt]mse AwKo-I-cn-¡p-Ibpw km[q-I-cn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.
1946 Pqembv 2\v ^vtfmd³knse `c-Wm-[n-Im-cn-I-fm-bn-cp¶ saUnNn IpSpw-_mw-Khpw ssa¡-em-©-tem-bpsS kplr-¯p-am-bn-cp¶ temd³tkm Un saUn-Nn-s¡-gp-Xnb I¯n-eq-sS-bmWv Cu A]qÀÆ tcJm km£yw ChnsS Bcw-`n-¡p-¶Xv. saUn-Nn¡v t\cn«v Is¯-gp-Xp-¶Xv A]-I-S-I-c-am-bncp¶Xn-\m {]ikvX Nn{X-Im-c-\m-bn-cp¶ t_m¯n-sN-Ãn-bpsS t]cn-emWv Cu Is¯-gp-Xn-bn-«pÅsX¶v ImWp-¶p. ]nXm-hn\pw ktlm-Z-c-·mÀ¡pw, ktlm-Z-c-]p-{X\pw (_p-h-\-tdm-t¯m, Kntbmkv tamt­m, Kntbm-hm³ sska¬, enb-\mÀtUm þ Ch-cn enb\mÀtUm-¡mWv ssa¡-em-©tem Gähpw IqSp-X I¯p-I-sf-gp-X-I-fbn-«p-Å-Xv) Fgp-Xnb I¯p-I-fn At±lw Xsâ a\-Ên-ep-ÅXv ]pI-a-d-I-sfm-¶p-an-ÃmsX ]d-bp-¶Xv hmb-\-¡m-c\v IuXpIw ]I-cp-¶p. tPmÀPntbm hkm-cn, sk_-Ìymt\m sUÂ]n-tbmt¼m F¶o Nn{X-Im-c·mÀs¡-gp-Xnb I¯p-IÄ, Nn{X-,in-ev]-I-e-I-f-n-se Gähpw {it²-b-amb kvamc-I-§-fm-Ip-¶p. t]m¸p-am-cp-tSbpw IÀ±n\mÄam-cp-tSbpw saUn-Nn-I-fp-tSbpw CjvS`mP-\-am-bn-cp¶ ssa¡-em-©tem ]W-¯n-\p-th-­nbpw AÃm-sXbpw ]cn-`-h-]qÀÆ-sa-gp-Xp¶ I¯p-Ifpw, Xsâ-bp-Ånse thZ-\-sb-¡p-dn-s¨-gp-Xnb I¯p-I-fpw, Hcp Iem-Im-csâ AS-¡nsh¡m\m-hm¯ Bß-s\m-¼-c-¯nsâ ioep-I-fm-Wv.
ssa¡-em-©tem hnhmlw Ign-¨n-cp-¶n-Ã. ssa¡-em©tem¡v kv{XoI-fp-ambn _Ô-ap-­m-bn-cp-¶p-sh¶v ImWn-¡p¶ I¯p-IÄ A]qÀÆ-am-sW-¶p-Xs¶ ]d-bmw. s]kvIm-c-bnse amÀjo-Wkv (Marchioness) Bbn-cp¶ hntäm-dnb sImtfmWs¡-gp-Xnb I¯p-I-fmWv A¯-c-¯nÂs¸-Sp-¯m-hp-¶-h. “Cuizc³ Ah-cp-sS-bp-Ån IS-¶n-cp¶p kwkm-cn-¡p¶p” sh¶mWv hntäm-dnb Fgp-Xnb IhnX-I-sf-¡p-dn¨v ssa¡-em-©tem Xsâ Ihn-Xbnsemcn-S¯p kqNn-¸n-¡p-¶-Xv. ssa¡-em-©tem cq]-I-ev]-\-sNbvX hnJymX inev]-§-fn-em-bmepw Nn{X-§-fn-em-bmepw A{X-tbsd kv{Xocq-]§Ä ImWm-\m-hn-Ã. (H¶p-In At±lw kzhÀ¤m-\p-cm-Kn-bm-bn-cn¡mw AsÃ-¦n enwK-lo\ kz`m-h-apÅ (Asexual) Bfm-bn-cn¡mw F¶mWv Ncn{X \nK-a-\w) AtX-k-abw ZmhoZv t]mepÅ inev]-§Ä ]pcpj \á-Xsb AXn at\m-Ú-ambn Nn{Xo-I-cn-¡p-¶-h-bm-Wv. At±-l-¯nsâ krjvSn (Creation) F¶ NpaÀ Nn{X-¯nepw CápZn (Ignudi) F¶ Nn{X-¯nepw ]pcpj \á-Xbpw BIm-c-h-Snhpw Nn{Xo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶Xv AXn at\m-l-c-am-bn-«m-Wv. sXmamtkm Ih-en-tbcn F¶ {]`p-Ip-am-c-\p-ambn ssa¡-em-©-tem-¡p-­m-bn-cp¶ kulrZw Znhy (Platonic) ambn-cp-¶p-sh¶v hnh-£n-¡-s¸-Sp-¶p-s­-¦nepw ssa¡-em-©tem Ih-en-tb-cn-s¡-gp-Xnb I¯n {]I-S-am-Ip-¶Xv Hc-\p-cm-Kn-bpsS Iev]-\-I-fm-Wv. ""ico-c-¯n\p `£-Ww-t]m-se-bmWv F\n¡p Xm¦-fpsS kmao]yw'' ""Xm¦Ä Fgp-Xp¶ I¯p-IÄ Fsâ-bp-Ån Aán-Pzme IS-sª-Sp-¡p-¶-Xn\p Imc-W-am-bn-¯o-cp-¶p'' ""hni-¡p¶ ka-b¯v Ign-¡p¶ `£Ww \½psS a\-Ên\pw ico-c-¯n-\pw DWÀth-Ip-¶-Xp-t]mse A\p-`qXnZmb-I-amb A\p-`-h-amWv Xm¦-fpsS km¶n[yw'' F¶n§s\-bpÅ hm¡p-IÄ ssa¡-em-©-tem¡v Ih-en-tb-dn-tbm-SpÅ A\p-cm-K-s¯-bmWv kqNn-¸n-¡p-¶-Xv.
tPymÀPntbm hkm-cn, -s_\-Untäm hmÀNn, eq¡m amÀ«n-\n, ]nbs{Xm Asd-Xnt\m F¶n-hÀs¡-gp-Xnb I¯p-I-fn Nn{X-sa-gp-¯v, inev]-I-e, kmlnXyw F¶n-h-sb-¡p-dn-s¨-Ãmw ssa¡-em-©tem kwhZn¡p-¶p-­v. Ch-scÃmw ssa¡-em-©-tem-bpsS ka-Im-en-Icpw Po\n-b-kp-I-fp-am-bn-cp-¶p. ]nbs{Xm Asd-Xn-t\m-s¡-gp-Xnb I¯n Nn{X-sa-gp-¯n-s\-¡p-dn¨pw inev]-\nÀ½m-W-s¯-¡p-dn¨pw ssa¡-em-©tem Nne D]-tZ-i-§Ä Bcm-bp-¶Xv {it²-b-am-Wv. (c-Xn-I-ev]-\-I-sf-¡p-dn¨v ck-I-c-amb {KÙ-§Ä cNn¨ kmln-Xy-Im-c\pw Iem-\n-cq-]-I-\p-am-bn-cp-¶p Asd-Xn-t\m-þ-K-Wn-I-I-fpsS ]mT-ime (School of whoredom) F¶ Asd-Xo-t\m-bpsS {KÙw \À½ kar-²hpw cXn-P-\y-hp-am-Wv)
tPyjvSsâ aI³ (a-cp-a-I³) enb-WmÀtUm-¡mWv ssa¡-em-©tem Gähpw IqSp-X I¯p-I-sf-gp-Xn-bn-«p-Å-Xv. Cu I¯p-I-fn-eq-sS-bmWv ssa¡-em-©-tem-bpsS IpSw_ _Ô-s¯-¡p-dn¨v Ncn-{X-Im-c-·mÀ¡v [mcW e`n-¡p-¶-Xv.
ssa¡em©-tem-bpsS 80 I¯p-I-fmWv ChnsS Ah-X-cn-¸n-¨n-«p-Å-Xv. sshhn-[yhpw, hnkvXm-c-hpw, kwth-Z-\-£-a-X-bpw, B[n-Im-cn-I-X-bpw, IuXp-I-I-c-amb Nne ]cm-aÀi-§-fp-amWv Nne I¯p-IÄ sXc-sª-Sp-¡p-¶-Xn-\pÅ am\-Z-WvU-ambn Ah-ew-_n-¨n-«p-Å-Xv. Nn{X-Im-c-·mÀ¡pw, inev]n-IÄ¡pw, Iem-K-th-j-IÀ¡pw, Ncn{Xm-t\z-jn-IÄ¡pw D]-tbm-K-{]-Z-amb Hcp {KÙ-sa-¶-Xn-ep-]-cn, kpIp-am-c-I-e-bp-ambn _Ô-s¸« GXp-{K-Ùhpw klÀjw kzoI-cn-¡p¶ klr-Zb kaq-l-s¯-¡qSn ap¶n I­p-sIm-­mWv Cu {KÙw X¿m-dm-¡n-bn-«p-Å-Xv. klr-Z-b-a-\-Ên F¡m-ehpw Hc-Ûp-X-ambn hnS-cp¶ tXtPm-cq-]-amWv ssa¡-em-©-tem. Cu tNtXm hnImcw Cu {KÙ-¯n\v IqSp-X am[p-cyhpw B`n-Nm-Xyhpw \ÂIp-sa¶v {]Xo-£n-¡p-¶p. B hn-izm-k-amWv Cu ]pkvXIw klr-Z-b-k-a£w kaÀ¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ Gähpw kwK-X-amb t{]cI LS-Iw.
cmP³ XpÆmc